Stadgar

Stadgar fär Axeltofta Fritidsfärening

antagna 1995-03-07

I Grundläggande bestämmelser


§ 1 Ändamål


att främja och tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse


att till berörda myndigheter och andra intressenter framföra och

driva medlemmarnas gemensamma krav och önskemål 


att informera medlemmarna i intressefrågor


att verka för god samlevnad och ordning på området


§ 2 Medlemskap


Som medlem i föreningen räknas den som tecknat arrendeavtal

med Landskrona Kommun om fritidslott på Axeltofta Fritidsområde

samt erlagt årsavgift, eller i samband med förvärv av fritidslott

övertagit redan erlagt årsavgift


Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och stadgenligt

fattade beslut, samt erlägga en årsmöte faställd årsavgift


Medlem som ej erlagt årsavgift äger ej rätt att deltaga i årsmöte

eller andra föreningsmöte, ej heller person i dennes hushåll§ 3 Veksamhetsår


Föreningens verksamhetsår och räkneskapsår löper

från den 1 januari till den 31 december


§ 4 Beslutsorgan


Föreningens högsta beslutande organ utgörs av årsmötet och i

förekommande fall av extra årsmöte. För tiden mellan årsmöten

är styrelsen beslutsorgan.


§ 5 Stadgeändringar


För beslut om ändring av, eller tillägg till dessa stadgar fodras

2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie.


§ 6 Upplösning


För beslut om uppslösning av föreningen fodras 3/4 majoritet på

två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara

ordinarie årsmöte. VId beslut om upplösning på grund av

verksamhetens upphörande skall föreningens tillgångar fördelas

såsom sista årsmötet bestämmer.II Årsmöte


§ 7 Tidpunkt och kallelse


Ordinarie årsmöte skall hållas under mars månad varje år, varvid

kallels skall ske senast 4 veckor före årsmötet genom personlig

skriftlig kallelse till samtliga medlemmar samt uppsättas på 

föreningens anslagstavla. Med kallelse skall utgå upplysning om 

datum för motionstidens utgång.


§ 8 Rösträtt


Med undantag för vad som sägs i § 2 tillkommer rösträtt medlem

 i föreningen, eller i dennes frånvaro annan vuxen person i dennes hushåll

med en röst per fritidslott. Annan ombuds- eller fullmaktsröstning får ej förekomma


§ 9 Valbarhet


Valbar förtroendepost i föreningen är medlem eller annan vuxen person i dennes hushåll.


§ 10 Ärenden vid årsmöte


Vid årsmöte skall följande frågor vara upptagna på dagordningen

för behandling på årsmötet:


1. Fråga om behörigt utlysande

2. Val av mötespresidium

a) ordförande på årsmötet

b) 2 stycken justeringsmän tillika rösträknare

3. Verksamhetsberättelse

4. Revisionsberättelse

5. Fråga om ansvarsfrihet

6. Motioner jämte styrelsens yttrande över dessa, samt

förslag från styrelsen och frågor som hänskjutits  från styrelsens till

årsmötet att avgöra

7. Fastställande av arvoden

8. Fastställande av medlems- och årsavgift

9. Verksamhetsplan och budget för nästa år

10. Val av ordförande

11. Beslut om antal ordinarie styrelseledamöter utöver

ordföranden, samt val av dessa

12. Eventuellt fyllnadsval

13.  Beslut om antalet suppleanter i styrelsen, val av dessa

samt fasttällande av deras inbördes ordning.

14. Val av revisorer och revisorsuppleant

15. Övriga val

16. Val av valberdningen


Vid årsmötet är det inte lämpligt att avgående

ordförande sitter som mötesordförande.


§ 11 Val av styrelse


Vid val av styrelse väljer årsmötet ordförande, övriga förtroendeposter

utses av styrelsen


§ 12 Motioner


Motioner att behandla vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda

senast tre veckor före årsmötet.

Rätt att inge motion tillkommer medlem eller annan vuxen person

i dennes hushåll.


§ 13 Revision


Bokslut jämte verifikationer och andra för revison nödvändiga

handlingar skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 februari


Revision av föreningens förvaltning och räkneskaper för

föregående verksamhetsår skall ske årligen under februari månad

och revisionsberättelse föreläggas årsmötet.


§ 14 Valberedning


Valberedningen har till uppgift att i god tid före årsmötet få fram

villiga och valbara kandidater till poster som blivit vakanta eller

vilkas mandattid utgår. Styrelseledamöter, revisorer eller suppleanter

till dessa bör ej väljas till ledamot i valberedningen. De poster

valberedningen skall nominera  kandidater till är:


 - Ordförande

- Ledamöter i styrelsen

- ev fyllnadsval

- suppleanter

- revisorer och revisorssuppleanter

- ev övriga val utom valberedning


Dessutom ska valberedningen föreslå årsmötet lämplig storlek på styrelse 

och antal suppleanter.


§ 15 Extra årsmöte


Extra årsmöte skall sammankallas om:


- ordinarie årsmöte så beslutar

- styrelsen finner det erfoderligt

- minst hälften av medlemmarna så kräver


Extra årsmöte skall hållas inom 4 veckor från det bestyrkt behov

påkallats eller på dag som faställs av årsmöte.

Kallelse skall på lämpligt sätt utgå minst 10 dagar före extra

årsmöte om ej årsmöte beslutar annat.

Extra årsmöte får endast behandla frågor som finns

upptagna på dagordningen.


§ 16 Föreningsmöte


Föreningsmöte skall hållas under juni eller juli och ska innebära

en avstämning av styrelsens arbete samt ge möjlighet till

information och att ventilera aktuella frågor.


Extra föreningsmöte hålls närhelst styrelsen anser behov

föreligga eller när minst hälften av medlemmarna  så önskar.


Beslut får ej fattas i frågor som inte finns upptagna på dagordningen.III Styrelsen


§ 17 SammansättningenStyrelsen ska vara sammansatt av ett udda antal ledamöter mellan 5 och 9

Till dessa skall det finnas minst 2 suppleanter 


§ 18 Mandattid


Ordförande väljs på 1 år, övriga ledamöter väljs på 2 år med 

växelvis avgång. Suppleanter väljs på 1 år.


§ 19 Förtroendevalda


Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.


§ 20 Avgång


Om ordinarie ledamot avgår före mandattidens utgång träder första vald

suppleant in för denna fram till nästföljande årsmöte. Återstår då ett år 

av mandattiden utförs fyllnadsval.

Om ordförande avgår före mandattidens utgång skall vice

ordförande träda in som ordförande och först vald suppleant träder in som

ordinarie ledamot.


§ 21 Firmatecknare


Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans eller

var för sig.


§ 22 Delegering


Styrelsen äger rätt att inom sig utse arbetsutskott (AU) för

hantering av löpande ärenden enligt styrelsens intentioner.


Styrelsen äger också rätt att delegera uppgifter till enskild person

eller grupp inom eller utom styrelsen för handläggning

och avrapportering till styrelsen.


§ 23 Adjungering av ledamöter


Styrelsen äger rätt att kalla enskild person till adjungerad

ledamot av styrelsen.


De två först valda suppelanterna är alltid adjungterade ledamöter

av styrelsen.


Adjungterad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men ej 

rösträtt vid styrelsesammanträde.


§ 24 Sammanträde


Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande senast

5 dagar innan mötet

Kallelse skall utgå till samtliga ordinare och adjungerade styrelseledamöter.


Styrelsesammanträde skall hållas före varje årsmöte, extra

årsmöte och föreningsmöte.


Styrelsen bör vid början av arbetsåret fasställa preliminära

sammanträdesdatum för hela verksamhetsåret.


§ 25 Beslutsmässighet


Under förutsättning att kallelse skett enligt stadgarna är styrelsen

beslutsmässig om minst hälften av ledamöter är

närvarande om minst hälften av antalet ledamöter bifaller ett förslag.


§ 26 Styrelsens gemensamma åliggande


Styrelsen är vald av årsmötet att gemensamt ansvara för

föreningens förvaltning och medel enligt stadgarna, det åligger

styrelsen :


att verkställa årsmötets beslut


att handlägga och besluta om löpande verksamhet


att ansvara för att balansräkning och verksamhetsberättelse

upprättas för varje verksamhetsår, samt ställa dessa och 

övriga för revisorn nödvändiga handlingar till

revisorernas förfogande i stadgad tid


att ansvara för att budget och verksamhetsplan upprättas

och föreläggs årsmötet


att till medlemmarna på lämpligt sätt rapportera och

informera om föreningens verksamhet och styrelsens arbete.


§ 27 Ordföranden


Ordföranden är föreningens officiella representant och talesman

och det åligger denna särskilt


att leda föreningens verksamhet samt kalla till och leda

styrelsens möte


att fördela uppdrag inom föreningen och styrelsen


att ansvara för att styrelsen beslut verkställs


§ 28 Vice ordförande


Vice ordförande skall vid ordförandens frånvaro vara

ställföreträdande för denna och ikläda sig dennes åligganden


§ 29 Kassör


Kassören är satt att förvalta föreningens ekonomiska medel

och denne åligger särskilt


att inkassera avgifter


att handha föreningens kontantkassa samt hålla 

denna så liten som möjligt


att placera föreningens medel på lämpligt räntebärande bankkonto


att bokföra alla transaktioner och i samband härmed

löpande numrera alla verifikationer samt hålla

bokföringen ajour


att till varje styrelsemöte och vid anmodan dessemellan,

avlägga kassarapport


att kontinuerligt hålla räkneskaperna tillgängliga

för styrelsen och revisorerna


att föra medlemsregister och invetarieförteckning


§ 30 Sekreteraren


Sekreteraren är satt att förvalta föreningens korrespondens

och andra skriverlser, och är särskilt ålagd


att föra och förvara protokoll över föreningens och

styrelsens sammanträden


att registrera och förvara all inkommande och utgående post eller 

kopior därav


att i samråd med ordförande sammanställa förslag till dagordning

till föreningens möten och styrelsens sammanträden.IV Övriga bestämmelser§ 31 Storstugan


Storstugan är syftad att utgöra hemvist för föreningsmöten och styrelsemöten

under sommarsäsongen. i övrigt hålls lokalerna öppna enligt beslut från styrelssen


Enskilda medlemmar kan enligt villkor beslutade av styrelsen

få disponera lokalerna för privat sammanskomst.